Orzeczenie o niepełnosprawności

Wiemy, że na początku ciężko o tym myśleć. Nie chcesz przecież patrzeć na swoje dziecko przez pryzmat niepełnosprawności. Pamiętaj, że wada jaką są stopy końsko szpotawe jest w pełni uleczalna i za jakiś czas Twoje dziecko będzie w pełni sprawne, a orzeczenie o niepełnosprawności może przynieść Ci tylko wiele ułatwień! Nie czekaj z tym na koniec leczenia. Im szybciej się tym zajmiesz, tym więcej pomocy otrzymasz!

Dlaczego warto ubiegać się o orzeczenie?

Dzięki orzeczeniu o niepełnosprawności możesz starać się o:

 • dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (np. buty i szyna),
 • świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny oraz inne świadczenia rodzinne (na przykład zasiłek rodzinny wraz z dodatkami),
 • ulgi w podatkach, zniżki na komunikację (transport kolejowy, autobusowy, komunikacja miejska), zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych (abonament),


Dlaczego moje dziecko jest uznawane za niepełnosprawne?

Dzieci z wrodzonymi stopami końskoszpotawymi spełniają wszystkie trzy warunki, o których mówi ustawa, potrzebne do uznania ich za osoby z niepełnosprawnością.

 • Dziecko ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną.
 • Przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy.
 • Dziecko wymaga zapewnienia mu całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu.

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony (nie dłużej niż do 16. roku życia, dla dziecka z SKS zazwyczaj są to 4 lata).

Gdzie wydawane jest orzeczenie?

Orzeczenia o niepełnosprawności wydawane są przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zwane również miejskimi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności) właściwe dla miejsca zameldowania dziecka. Jednostki te działają na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wykaz wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wykaz powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności


Jak uzyskać orzeczenie?

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Z reguły wnioski są dostępne na stronach internetowych miejskich/powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Niestety nie ma jednego wzoru obowiązującego w całej Polsce. Każdy wniosek musi jednak zawierać takie informacje jak:

 • imię i nazwisko dziecka;
 • datę i miejsce urodzenia dziecka oraz PESEL;
 • miejsce zamieszkania lub pobytu dziecka;
 • dane przedstawiciela ustawowego dziecka;
 • numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL;
 • miejsce zamieszkania oraz numer telefonu;
 • określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia;
 • dane, dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej dziecka;
 • oświadczenie przedstawiciela ustawowego dziecka o prawdziwości danych zawartych we wniosku.
Przykładowe wnioski
 
wniosek_o_wydanie_orzeczenia_przed_16_rokiem_zycia__1_-1
wniosek-page-001
wniosek-page-002

PRZYGOTUJ DOKUMENTY

Każda komisja do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie wymagała przedłożenia odpowiednich dokumentów. Zazwyczaj należy dostarczyć:

 • Kopię dokumentacji medycznej dziecka (poświadczone za zgodność z oryginałem – NIE notarialnie), takie jak historia choroby sporządzona przez lekarza prowadzącego dziecko, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne. Warto zbierać ABSOLUTNIE WSZYSTKO, co poświadczy stan zdrowia Waszego dziecka.
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka (oryginał). Zaświadczenie musi wypisać lekarz, pod którego opieką znajduje się dziecko. Zaświadczenie ważne jest 30 dni – w tym czasie należy złożyć wniosek.

Jeśli złożone przez Ciebie dokumenty okażą się niewystarczające, zostaniesz pisemnie poproszony o ich uzupełnienie w określonym terminie. Niedoręczenie dokumentów na czas będzie skutkowało nierozpatrzeniem wniosku (czyli pozostawieniem go bez rozpoznania).

Przykładowe zaświadczenie

 
zaswiadczenie_lekarskie-page-001
zaswiadczenie_lekarskie-page-002
 

ZŁÓŻ WNIOSEK

Dokumenty możesz zanieść osobiście lub wysłać pocztą (najbezpieczniejszą formą jest list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, dokumenty muszą zostać poświadczone przez miejsca, w których były wydawane np. historia choroby z leczenia szpitalnego poświadczona mus być przez szpital).

Najlepiej jednak złożyć go osobiście, ponieważ wtedy wszystkie kopie zostaną poświadczone na miejscu (za okazaniem oryginałów).


WAŻNE: Należy zabrać ze sobą wszystkie oryginały i dokument potwierdzający tożsamość.


CZEKAJ NA TERMIN

Informację o terminie posiedzenia otrzymasz listownie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku bądź dwóch miesięcy w przypadku skomplikowanych spraw. Zespół uprzedza jednak o tym, że sprawa będzie rozpatrywana dłużej.

Do terminu miesiąca lub dwóch na rozpatrzenie wniosku nie są wliczane opóźnienia spowodowane przez wnioskodawcę (rodziców, opiekunów prawnych) - na przykład czas uzupełniania dokumentów.

Informację o terminie posiedzenia otrzymasz do 7 dni kalendarzowych przed posiedzeniem.

WAŻNE: Obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa!

Jeśli nie możesz dotrzeć na posiedzenie:

 • Komisja wyznaczy nowy termin posiedzenia. Warunkiem jest usprawiedliwienie swojej nieobecności w ciągu 14 dni od dnia, w którym odbyło się posiedzenie.
 • Komisja pozostawi sprawę bez rozpoznania.

PRZYJDŹ Z DZIECKIEM NA KOMISJĘ

Podczas posiedzenia odbędzie się badanie Twojego dziecka, w trakcie którego zostanie oceniony jego stan zdrowia oraz to czy Twoje dziecko samodzielnie wykonuje odpowiednie dla jego wieku czynności. Oczywiście w przypadku niemowląt sytuacja jest oczywista – dziecko jest całkowicie zależne od rodziców.


Bardzo często rodzic proszony jest również o rozmowę z psychologiem (w przypadku ponownego ubiegania się o orzeczenie, rozmowa może być przeprowadzana z samym dzieckiem).


UWAGA: Jeżeli twoje dziecko jest w gipsach – NIE ZDEJMUJ ICH NA KOMISJĘ! Lekarzowi wystarczy dokumentacja medyczna.


CZEKAJ NA DECYZJĘ

Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności następuje maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od dnia posiedzenia komisji. Można odebrać je osobiście, albo czekać aż zostanie przesłane listownie.


Informacja o decyzji komisji nie może być udzielana drogą telefoniczną.


ODWOŁANIE OD DECYZJI

Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem zespołu (na przykład zostało wydane na zbyt krótki czas, albo nie wszystkie punkty zostały przyznane), możesz odwołać się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.


Odwołanie trzeba złożyć za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał decyzję – wysłanie jej bezpośrednio do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wydłuży procedurę odwoławczą. Zespół powiatowy przesyła odwołanie do zespołu wojewódzkiego w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania twojego odwołania. W tym czasie może zapoznać się z Twoją argumentacją i sam je uwzględnić zmieniając lub uchylając treść orzeczenia.


UWAGA: Na odwołanie masz 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania orzeczenia.


Wojewódzki zespół może się zgodzić lub nie zgodzić (w części albo w całości) z orzeczeniem powiatowego zespołu.


Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem wojewódzkiego zespołu, przysługuje ci możliwość odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Należy to zrobić za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który wydał decyzję. Na odwołanie masz 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania orzeczenia.


Co zawiera i jak wygląda orzeczenie o niepełnosprawności

 • oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;
 • datę wydania orzeczenia;
 • datę złożenia wniosku;
 • podstawę prawną wydania orzeczenia;
 • imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, miejsce zamieszkania lub pobytu;
 • numer PESEL;
 • numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka;
 • ustalenie lub odmowę ustalenia niepełnosprawności;
 • symbol przyczyny niepełnosprawności;
 • datę lub okres powstania niepełnosprawności;
 • okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność;
 • wskazania określone przez skład orzekający;
 • uzasadnienie;
 • pouczenie o przysługującym odwołaniu;
 • podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.
WAŻNE

Na co należy zwrócić szczególną uwagę w orzeczeniu?

Wskazania określone przez skład orzekający oraz data ważności są najważniejszym elementem całego orzeczenia. Wskazania stanowią o ulgach i świadczeniach, jakie będą przysługiwać dziecku.


Dziecko z SKS powinno mieć przyznane poniższe punkty:

Punkt 5 : Konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby.
Punkt 6: Korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
Punkt 7: Konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
Punkt 8: Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

UWAGA: Jeżeli twoje dziecko nie otrzymało jednego z tych punktów warto rozważyć odwołanie!

Wsparcie finansowe dla rodziny wynikające z orzeczenia o niepełnosprawności

W odniesieniu do wskazań przyznanych przez komisję orzekającą o niepełnosprawności rodziny mogą ubiegać się o różne świadczenia finansowe.
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY? - PUNKT 8 MUSI BYĆ PRZYZNANY

Jest to świadczenie opiekuńcze, które nie jest uzależnione od wysokości dochodów. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osobie w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

Po upływie ważności orzeczenia trzeba starać się o wydanie kolejnego orzeczenia i złożyć nowy wniosek o zasiłek. Jeśli zrobi się to w odpowiednim czasie, kwota zostanie wyrównana.

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny w orzeczeniu musi być zaznaczony punkt 8. Wniosek składa się w ośrodku pomocy społecznej.


W 2016 roku zasiłek wynosi 153 zł miesięcznie.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE? - PUNKTY 7 i 8 MUSZĄ BYĆ PRZYZNANE

Jest to świadczenie opiekuńcze, które nie jest uzależnione od wysokości dochodów. Przysługuje opiekunowi dziecka niepełnosprawnego, w zamian za rezygnację z pracy zawodowej, zarobkowej (każdej formy umowy, nawet o dzieło).

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności:

Od dnia 1 stycznia 2018 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1477 zł netto miesięcznie.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest waloryzowana corocznie.

Świadczenie przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się na czas określony w orzeczeniu o niepełnosprawności. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

WYDŁUŻONY URLOP WYCHOWAWCZY – PUNKT 7 MUSI BYĆ PRZYZNANY

Rodzic każdego dziecka mający staż pracy powyżej 6 miesięcy ma prawo do 3 lat urlopu wychowawczego do wykorzystania zanim dziecko ukończy 4 lata. Rodzic niepełnosprawnego dziecka ma prawo do dodatkowego urlopu wychowawczego wynoszącego 3 lata do wykorzystania zanim dziecko ukończy 18 lat z możliwością zawieszenia urlopu do czterech razy. Łącznie rodzicowi przysługuje zatem 6 lat urlopu wychowawczego. Stan zdrowia dziecka musi być potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności. Urlop wychowawczy przysługuje na każde dziecko, a przepisy nie przewidują ograniczeń w ilości łącznych lat urlopów wychowawczych.

Urlop przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a od 1 stycznia 2015 r. także małżonkom.

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI – PUNKT 8 MUSI BYĆ PRZYZNANY

Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe. Od 1 listopada 2015 r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. Od 1 listopada 2017 r. kwoty te zwiększą się o 80 zł, to jest 754 zł przy kryterium ogólnym i 844 zł przy kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.

Wysokość zasiłku od 1 listopada 2016:

 • 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł),
 • 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
 • 135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 6 zł,).

Wysokość zasiłku od 1 listopada 2017:

 • 100 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 5 zł),
 • 130 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
 • 140 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 5 zł).
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – PUNKTY 7 i 8 MUSZĄ BYĆ PRZYZNANE

Zasiłek ten przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a od 1 stycznia 2015 r. także małżonkom. By go otrzymywać, osoby te muszą zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

UWAGA: Od 2015 r. prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje także tym opiekunom, którzy nie podejmują pracy ze względu na opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, a nie tylko tym, którzy zrezygnowali z pracy. Obowiązuje ich jednak kryterium dochodowe.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1. Osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego
 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2. Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo - w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji - w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3. Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4. Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do otrzymywania dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5. Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do otrzymywania dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6. Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł netto miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy zależny jest od dochodu. Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. W przypadku nieznacznego przekroczenia kryterium dochodowego na osobę, zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał on w poprzednim okresie zasiłkowym.

PIT Z ULGAMI NA DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE

Wszystkie świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej są zwolnione z podatku dochodowego i nie podaje się ich w deklaracji PIT.

ULGA PRORODZINNA

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dla rodziców i opiekunów prawnych wychowujących dzieci ulgi podatkowe - tzw. ulgę prorodzinną. Jeśli dzieci są niepełnosprawne, ulga przysługuje niezależnie od wieku dziecka.

Odliczenie od podatku do kwoty 1112,04 zł, można odjąć w jednym roku podatkowym w przypadku wychowywania jednego dziecka, niezależnie od tego czy jest to dziecko biologiczne czy też przysposobione. Nie ma także znaczenia czy potomek / wychowanek posiada stopień niepełnosprawności czy też jest zupełnie zdrowy.

Na drugie dziecko limit odliczeń nie zmienia się, również wynosi 1112,04 w stosunku rocznym. Natomiast trzecie dziecko upoważnia do odpisu kwoty 2000,04 zł, a czwarte i każde następne 2700,00 zł.

Odpisy mogą być dokonywane tylko za okresy faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem. Ulga na dziecko może być odliczona w kwocie maksymalnej wtedy, gdy dziecko przebywało pod opieką i na utrzymaniu rodzica lub rodziców w sposób ciągły. W przypadku dziecka niepełnosprawnego może ono przebywać w instytucji medycznej lub zakładzie opiekuńczym. Jeśli czasowo opiekę całodobową nad niepełnosprawnym sprawowała instytucja medyczna bądź opiekuńcza, wówczas rodzice za ten okres nie mogą odliczyć ulgi.

ULGA REHABILITACYJNA

W większości przypadków rodzice dzieci niepełnosprawnych korzystają z ulgi rehabilitacyjnej. Ulgą rehabilitacyjną określa się w skrócie odliczenia z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Odpisów z tytułu ulgi rehabilitacyjnej można dokonać przy rozliczaniu pit 37,pit 36 i pit 28..

Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez rodziców niepełnosprawnego dziecka jest przede wszystkim posiadanie przez dziecko, którego dotyczą wydatki na cele określone w ramach tej ulgi orzeczenia o niepełnosprawności. Wymagane są też dowody pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną, np. dowody osobiste, akty urodzenia, akt małżeństwa.

Poza tymi dokumentami wymagane jest posiadanie:

 • w przypadku używania samochodu osobowego do przejazdów na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne; dowód własności (współwłasności) samochodu, dokument zlecający niezbędne zabiegi oraz potwierdzenie odbycia zleconych zabiegów,
 • informację ( imię i nazwisko) dotyczącą osób, które zostały opłacone w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika,
 • certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
 • zaświadczenie od lekarza o konieczności stosowania danych leków oraz faktury za zakup leków w aptece ( Ustawa podatkowa przewiduje, iż pierwsze sto złotych wydane miesięcznie na leki nie podlega zwrotowi, dopiero kwoty powyżej tej sumy rozliczane są w formie zwrotu. Aby móc odliczyć wydatki na zakup leków, wymagane są rachunki imienne z apteki świadczące o dokonaniu zakupu).
 • faktury lub inne dokumenty zawierające dane nabywcy, sprzedawcy, kwoty wydatku, cel wydatku - w przypadku wydatków; na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zakup stosownych wydawnictw i materiałów, opłacenie tłumacza języka migowego, pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, koloniach i obozach itd.

Dokumentów nie dołącza się do zeznania podatkowego, natomiast trzeba je przechowywać przez 5 pełnych lat, licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie.

ROZLICZENIE PIT Z ULGĄ

Deklarację PIT należy wypełniać w oparciu o posiadane dokumenty świadczące o poniesionych kosztach oraz przyznanych świadczeniach.

Ulgę na dziecko wpisujemy w załączniku PIT/O. Rodzic podaje we właściwych rubrykach imię i nazwisko dziecka, jego pesel oraz kwoty odliczeń. Odpisy z tytułu ulgi rehabilitacyjnej wykazujemy również w załączniku PIT/O.

Zeznanie podatkowe rodzica dziecka niepełnosprawnego podlega takim samym przepisom skarbowym jak rozliczenia wszystkich innych podatników. Tak jak wszystkie rozliczenia pit obowiązują ustawowe terminy złożenia w urzędzie skarbowym. Pit 37 i pit 36 z załącznikami należy złożyć do 30 kwietnia. Natomiast PIT 28 składany jest do końca stycznia. Można złożyć rozliczenie pit 2016 osobiście w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą lub rozliczyć pit online.

Podstawa prawna